Rtl verilog outsource jobs

Filter

My recent searches
Filter by:
Budget
to
to
to
Type
Skills
Languages
  Job State
  23,236 rtl verilog outsource jobs found, pricing in USD

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để cùng xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $50 (Avg Bid)
  $50 Avg Bid
  1 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để cùng xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $50 (Avg Bid)
  $50 Avg Bid
  1 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để cùng xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $50 (Avg Bid)
  $50 Avg Bid
  1 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để cùng xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $50 (Avg Bid)
  $50 Avg Bid
  1 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để cùng xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $150 (Avg Bid)
  $150 Avg Bid
  1 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để cùng xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $150 (Avg Bid)
  $150 Avg Bid
  1 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để cùng xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $150 (Avg Bid)
  $150 Avg Bid
  1 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để cùng xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $150 (Avg Bid)
  $150 Avg Bid
  1 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để cùng xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $150 (Avg Bid)
  $150 Avg Bid
  1 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để cùng xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $150 - $150
  $150 - $150
  0 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để cùng xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $150 (Avg Bid)
  $150 Avg Bid
  1 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để cùng xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $150 (Avg Bid)
  $150 Avg Bid
  1 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để cùng xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $150 (Avg Bid)
  $150 Avg Bid
  1 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để cùng xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $150 (Avg Bid)
  $150 Avg Bid
  1 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để cùng xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $150 (Avg Bid)
  $150 Avg Bid
  1 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để cùng xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $150 (Avg Bid)
  $150 Avg Bid
  1 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để cùng xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $150 (Avg Bid)
  $150 Avg Bid
  1 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để cùng xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $150 - $150
  $150 - $150
  0 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để cùng xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $150 (Avg Bid)
  $150 Avg Bid
  1 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để cùng xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $150 (Avg Bid)
  $150 Avg Bid
  1 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để cùng xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $150 (Avg Bid)
  $150 Avg Bid
  1 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $150 (Avg Bid)
  $150 Avg Bid
  1 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $150 (Avg Bid)
  $150 Avg Bid
  1 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình là Quân ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $150 (Avg Bid)
  $150 Avg Bid
  1 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình là Quân ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $150 (Avg Bid)
  $150 Avg Bid
  1 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình là Quân ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $150 (Avg Bid)
  $150 Avg Bid
  1 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình là Quân ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $300 (Avg Bid)
  $300 Avg Bid
  1 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình là Quân ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $150 - $150
  $150 - $150
  0 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình là Quân ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $150 (Avg Bid)
  $150 Avg Bid
  1 bids

  Bạn cho mình hỏi, bạn làm team hay cá nhân vậy? Nếu bạn làm cá nhân, mình và bạn có thể hợp tác. Mình là Quân ở Hà nội; mình đang muốn hợp tác với một bạn chuyên bid project trên freelancer để xây dựng đội dev vừa làm outsource vừa làm product

  $300 - $300
  $300 - $300
  0 bids

  Saya ingin mendevelop keripik kentang (mirip lays, chitato) yang nantinya akan dikemas dalam packaging. Saya dan teman telah bereksperimen beberapa kali namun kami mendapati keripik kentang yang ingin kami buat tidak memiliki tekstur serupa dengan yang kami ingin kan. Maka dari itu kami berpikir membutuhkan outsource agar produk kami dapat jadi.

  $21 - $175
  $21 - $175
  0 bids

  TELEFON VE ADRES DEFTERİ, Ad Soyad, Firma adı, Tel, Email, Adres gibi temel bilgilerin yer alacağı, Kullanıcı ve kullanıcı gruplarının olacağı, Birden fazla kritere göre arama yapılan, Arama sonuçlarının paging kullanılarak listeleneceği, Web tabanlı bir telefon ve adres defteri yazılımı talep edilmektedir. Yazılım firmasıyız vakit eksikliği sebebi ile outsource etmeyi dü...

  $491 (Avg Bid)
  $491 Avg Bid
  16 bids

  Добрый вечер Димитрий. Мне требуется на проект psd to html, ltr+rtl, Full Responsive, Wcag 2.0 AA для натяжки на Wordpress 19 (page templates) страниц. Просьба выслать ссылки своих респансивных проектов для оценки качества htmlcss кода. Вы раньше писали порталы такого типа? [login to view URL] [login to view URL] Мне нужна очень качественная работа. После просмотра кода вышлю...

  $150 (Avg Bid)
  $150 Avg Bid
  1 bids

  Добрый день. Требуется на проект psd to html, ltr+rtl, Full Responsive, Wcag 2.0 AA для натяжки на Wordpress 19 (page templates) страниц. Просьба выслать ссылки своих респансивных проектов для оценки качества htmlcss кода. Мне нужна очень качественная работа. После просмотра кода вышлю PSD для ознакомления и назначения вашей цены. Спасибо!

  $150 (Avg Bid)
  $150 Avg Bid
  1 bids

  Добрый день. Требуется на проект psd to html, ltr+rtl, Full Responsive, Wcag 2.0 AA для натяжки на Wordpress 19 (page templates) страниц. Просьба выслать ссылки своих респансивных проектов для оценки качества htmlcss кода. Мне нужна очень качественная работа. После просмотра кода вышлю PSD для ознакомления и назначения вашей цены. Спасибо!

  $150 (Avg Bid)
  $150 Avg Bid
  1 bids

  Добрый день. Требуется на проект psd to html, ltr+rtl, Full Responsive, Wcag 2.0 AA для натяжки на Wordpress 19 (page templates) страниц. Просьба выслать ссылки своих респансивных проектов для оценки качества htmlcss кода. Спасибо!

  $150 (Avg Bid)
  $150 Avg Bid
  1 bids

  Ware house outsource project proposal. Large project ($3000-5000 USD)

  $4722 (Avg Bid)
  $4722 Avg Bid
  1 bids

  Mong muốn kiếm được công việc làm ngoài giờ hành chính .

  $155 (Avg Bid)
  $155 Avg Bid
  1 bids

  Halo semua, Saya dan partner saya lagi mencari programmer untuk membuat project live streaming social media yang rencananya akan di buat dalam 3 platform (web, android & iOS). Sebenernya kita ingin mencari programmer untuk join kita sebagai co-founder, tapi tidak menutup kemungkinan untuk di outsource saja (bayaran per project). Sejauh ini kita sudah membuat business plan, budgeting, feature ...

  $5078 (Avg Bid)
  $5078 Avg Bid
  2 bids

  ต้องการสร้างเว็บไซต์เพื่อนำเสนองานบริการด้าน outsourcing services ให้แก่ลูกค้าที่ต้องการเจ้าหน้าที่ outsource เพื่อ คีย์ข้อมูลเอกสาร, เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์

  $169 (Avg Bid)
  $169 Avg Bid
  4 bids

  Jeg ønsker en moderne, ren og responsive hjemmeside til fotografer og andre fotointeresserede, hvor de kan outsource redigeringen af deres billeder. Jeg forstiller mig det sådan her: - Man kommer ind på en hjemmeside, hvor der stå hvad vi laver, hvad det koster, før- og efter billeder (Slider) og sådan service hjemmeside ting. - Så opretter men en ...

  $651 (Avg Bid)
  $651 Avg Bid
  5 bids

  Нужен шаблон, чтобы был выполнен с учетом самых современных тенденций, что делает его дизайн современным и оригинальным. Наличие предустановленных стилей чтобы придавал нашему сайту особый и утонченный внешний вид. Основные требования шаблона для автосалона: • 100% табличный дизайна со 100% CSS / DIV соблюдением • 58 модульных позиций • Встроенный специальный инструмент ...

  $5154 (Avg Bid)
  $5154 Avg Bid
  2 bids

  Нужен шаблон, чтобы был выполнен с учетом самых современных тенденций, что делает его дизайн современным и оригинальным. Наличие предустановленных стилей чтобы придавал нашему сайту особый и утонченный внешний вид. Основные требования шаблона для автосалона: • 100% табличный дизайна со 100% CSS / DIV соблюдением • 58 модульных позиций • Встроенный специальный инструмент ...

  $5229 (Avg Bid)
  $5229 Avg Bid
  11 bids

  XAF & XPO altyapısıyla oluşturduğumuz kütüphanemizle çözüm geliştirme ve proje oluşturmaya outsource olarak destek verecek, proje bazlı çalışacak arkadaşları arıyoruz.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Avg Bid
  1 bids

  magento RTL AND LTR magento RTL AND LTR

  $265 (Avg Bid)
  $265 Avg Bid
  1 bids

  RTL landing page 1. pure HTML 2. NO functionality 3. NO mobile

  $25 (Avg Bid)
  $25 Avg Bid
  1 bids

  Buenos días, necesito el diseño de un logotipo y su identidad corporativa para una empresa de informática y programación, diseño web, diseño gráfico, impresión digital y marketing digital. El diseño debe ser moderno y llamativo el nombre de la empresa es novateco, estamos probando esta plataforma para subcontratar nuestros servicios, p...

  $100 (Avg Bid)
  $100
  82 entries

  Tracer using System verilog & UVM

  $275 (Avg Bid)
  $275 Avg Bid
  4 bids

  Hiện tại bên mình đang chạy cho dự án sắp tới nên cần tuyển gấp 1 số freelancer về Apk iOS, Android, không phải game và design. Bạn nào có kinh nghiệm về các lĩnh vực này thì bid giá nhé. Bên mình dự tính xây dựng team có kinh nghiệm, hợp tác lâu dài nhiều d...

  $991 (Avg Bid)
  $991 Avg Bid
  6 bids

  MIPS ALU design

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr Avg Bid
  1 bids