Closed

Look for Turkish Writers

This project received 9 bids from talented freelancers with an average bid price of $169 USD.

Get free quotes for a project like this
Employer working
Skills Required
Project Budget
$30 - $250 USD
Total Bids
9
Project Description

Dear applicants,

We are looking for a high skilled, professional, Turkish native spoken and creative copywriters and/or rewriters. We are looking for a long term partnership.

An advance would be, if you would also be able to write SEO optimized texts if needed. (Keywords will be supplied by our SEO department)

If you have any queries, don't hesitate to contact me.

Türkçe makale ve yaz? yazabilecek ki?ilere ihtiyaç duymaktay?z. Metinlerin SEO optimizasyonuna uygun olmas? gerekmektedir. Dolay?s?yla, anla??l?r ve SEO kriterlerini bar?nd?rmas? gerekmektedir.

Bu konu ile ilgili aday?n sahip olmas? gereken özellikleri:

1. Türkçe ANAD?L? olmas? mecburidir.

2. Her türlü makale konusuna h?zl? bir ?ekilde uyum sa?layabilecek,

3. 0 hata prensibiyle çal??abilecek,

4. SEO’ya uygun metinler olu?turabilecek, (SEO anahtar kelimeleri bizim taraf?m?zdan sunulacakt?r)

5. K?sa zamanda h?zl? ve verimli metinler yazabilecek,

6. Verilen görevleri zaman?nda ve eksiksiz teslim edebilecek,

7. Gerekti?inde ?ngilizce sayfalardan çeviri yap?p, Türkçe yaz?lar?nda kullanabilecek, (opsiyonel)

Adaylar aramaktay?z.

Her türlü sorunuzu buradan bize sorabilirsiniz. Tüm yazd?klar?m?z? okudu?unuzu kan?tlamak için önerilerinize, “TURKISH” kelimesi ile ba?lay?n?z! (To prove that you have read all the text what i wrote, just start your offer with the word “TURKISH”)

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Hire Freelancers who also bid on this project

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online