Closed

Translation of around 60,000 words from Polish into German. Splitting between few freelancers possible. Realization: 2nd half of November

I’m looking for one or a small number of freelancer(s) (preferable native Germans) who can support me in second half of November 2013 to translate a political report from Polish to German. The report will have around 200 pages (means around 60,000 source words). The report is planned to be available from 15th November and has to be translated until the 29th November. Splitting between few freelancers possible.

Please write your offer in GERMAN LANGUAGE and integrate in your bid following information:

1. How many words you can translate within 2 calendar weeks?

2. How much money you would request for the translation of every 1,000 source words?

3. Are you able to provide an invoice?

4. Please translate into German:

Dokument „EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” został przyjęty przez Radę Europejską dnia 17 czerwca 2010 r., jako kluczowy dokument dla średniookresowej strategii rozwoju kraju w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Skills: German, Polish, Translation

See more: 2nd, 2nd half november, will german translation, w freelancer, translation for freelancers, translate freelancers, translate for money freelancer, translate for freelancers, to polish freelancer, support freelancers, polish language freelancer, polish freelancers, pages from freelancer, number one freelancer, number of freelancers, many freelancers, looking for translation freelancers, looking for polish freelancer, jako freelancer, information of freelancer, i m freelancer means, how to translate for freelancer, how to be freelancers, how many freelancers, german translation freelancer

About the Employer:
( 5 reviews ) Opole, Poland

Project ID: #4960874