Closed

Uluslararas? Anket Sitesi

Tan?m : Projemiz uluslararas? olarak hizmet verecek, mü?terilerin beklentisini gösteren bir anket sitesi olacakt?r.

Altyap? : .Net teknolojileri ve , SQL Server ile yap?lmal?d?r. Arayüz için 3rd party bir kütüphane-framework kullan?lmas? gerekebilir.

Arayüz : Sitenin sade, ça?da?, ferah bir tasar?m? olmal? (örnek : Metro UI Skin, [url removed, login to view] sitesi).

Yönetim Paneli :

• Sitenin en büyük ve en önemli bölümü anket istatistikleri bölümüdür. Buradan ülke/ya?/e?itim (ve al?nan di?er bilgiler dinamik olarak tabloya yans?t?labilmelidir - checkbox ile bu parametreler seçilip grafik olu?turulmal?), Bu veriler; kullan?c?n?n ülkesini otomatik alman?n yan? s?ra anket bitiminde 2-3 soruluk bir veri alma i?leviyle sa?lanacakt?r. Bu parametre seçimleri sonras?nda olu?an grafik okunakl? ve görsel kalitesi ÇOK ÖNEML?D?R s?rf buradaki görsellik için arayüzde kullan?lacak ürüne önem veriyorum, Olu?an veriler her formatta export edilebilir olmal?d?r. Olu?an istatistik grafi?i ve export dosyas? k?saca ?unlar? içermelidir: Anketin ad? ba?l?k olmal?, Ülke,?ehir,ya?,e?itim durumu,ip vb. bilgileri yüzdesel ve rakamsal olarak renkli bir ?ekilde ifade etmeli. Grafik tipleri : pasta, bar gibi temel seçenekleri içermeli.

• Site içerisindeki tüm içerik ve i?levler kontrol edilebilmelidir: Örn: Anket i?lemleri soru-cevaplar? düzenlenmeli, kullan?c? i?lemleri, google reklam? alabilmek için gerekli alan?n kontrolü SEO i?lemleri, Ayr?ca tüm "Site Özellikleri" bölümünde bahsedilenler kontrol edilebilmeli.

• Liste olarak görebildi?im verileri her formatta ç?kt? olarak alabilmeliyim.

Site Özellikleri :

• Site çoklu dil deste?i sa?lamal? Global_Resource dan daha profesyonel bir yöntem varsa görü?ebiliriz.?leride belkide 10dan fazla dil seçene?i olacak. Bu dilleri art?r?labilmeli ve dillere göre her dil için giri? yap?lacak admin ekran? olmal?d?r. Dil kullan?c?n?n ülkesine göre otomatik gelmeli fakat kendi de de?i?tirebilmelidir.

• Arayüzdeki en önemli k?s?m ise buras? : Kategorilere göre anketleri seçebilecek ve kolayca ankete cevap verip anketi gönder demeden ise e?itim,ya? gibi bilgileri pop-up ta al?p onaylayabilecek. Bu i?levler çok sade ve kolay bir ?ekilde kullan?labilmeli, Gereksiz PageRefresh den kaç?n?lacak,sunucudan cevap beklenen HER YERDE "Loading Panel" simgesiyle beraber gözüküp arka plan disable olacak.

• Sitede kullan?lacak dizayn/iconSet leri beraber ayr?ca karar verilecek.

• Google aramalar? için dinamik olarak masterPage e keyword vs ekleyebilme

• PageTitle ? o sayfan?n ad?n? göstermelidir.

• Sayfa adresi "domain.com/ana-kategori/xx-telefonu-anketi" ?eklinde id de?il o sayfan?n ismi adres olarak kullan?labilmeli

• Tüm run-time hatalar?nda uyar? vererek, olu?an hata ekranda gözükmeli. Ayr?ca TÜM HATALAR ip ve kullan?c? id baz?nda sayfa ve zaman bilgisi ile VER?TABANINA KAYDED?LMEL?D?R.

• En çok yap?lan anketler bölümü olmal?. Son xxx günde yay?mlanan anketler bölümü olmal?.

• Sayfa içerisinde bir yerde google reklam? bölümü olmal?d?r.

TEST : Tüm testleri sizin taraf?nzdan tamamlan?p hatas?z bir ?ekilde teslim almay? bekliyorum. Kendi yapaca??m canl? testlerde ç?kan hata varsa düzeltildikten sonra proje bitmi? say?lacakt?r.

SONUÇ : Ciddi bir proje takip süreci olacakt?r, sürenin k?sa olmas?nda ziyade istedi?im düzeyde olmas?n? rica edece?im. Projenin kaynak kodunu daha sonra geli?tirmeye devam edebilmek ad?na almam gerekiyor. Proje dosyas? Visual Studio proje dosyas? ?eklinde, veritaban? ile birlikte ÇALI?TIRILAB?L?R halde teslim edilmelidir.

GENEL NOT : Her türlü konuda , her türlü öneriye-soruya aç???m. En büyük beklentim kendi i?ini yap?yormu? gibi benimseyecek ve bu kaliteyi yans?tacak uzman/-lar ar?yorum. Tüm bahsedilen konular? a?ama a?ama irtibat halinde karar vererek yürütece?iz.

Skills: C# Programming, Graphic Design, HTML, SQL, Website Design

See more: anket sitesi, visual design vs graphic design, ver website, sa website design, proje sitesi, k ui, i. o. metro, graphic design yap, graphic design vs art, graphic design ba, grafik design yap, google seo com vs net, dizayn website, design yap, ca r, bu graphic design, ba com, ar design, ad ver, ad art design, 3 d graphic art, sql in r, ali m, graphic studio com, website di

About the Employer:
( 0 reviews ) Ankara, Turkey

Project ID: #4286057

9 freelancers are bidding on average $1346 for this job

USAGraphicPR0

********************************************.. YOUR SEARCH ENDS HERE .. ********************************************** GET IT DONE RIGHT THE FIRST TIME! Hello Sir/Ma'am, I look forward to talking to you further and get More

$1600 USD in 10 days
(115 Reviews)
8.0
qualifiedcoders

Hi We have read your requirements.We have completed 80+ big asp.net,c# projects in last 5 years. Please check private message board for details.

$1500 USD in 20 days
(34 Reviews)
7.3
seekdeveloper

Hi, Consider its done! I would love to get this opportunity of working with you. I can guarantee complete satisfaction if you select me to execute this project. Please check your private message board. Thanks

$1400 USD in 16 days
(16 Reviews)
5.5
arvin8

proje detaylar?n? türkce karakterlerin düzgün görünebilmesi icin ek olarak eklermisiniz lutfen.

$1500 USD in 30 days
(10 Reviews)
5.4
navnit2011

Hi, I have good expertise and skills in Html5, Css3, Jquery, Ajax, Wordpress, Magento and responsive layouts. Keeping my fingers crossed for a positive reply from your side. Thanks Nav

$910 USD in 20 days
(1 Review)
1.4
getveltrod

Hi, Veltrod Software services is a global software consulting company specialized in providing Mobile applications, Social media frameworks and eCommerce solutions. Leveraging best-in-class people, processes, and te More

$1300 USD in 25 days
(3 Reviews)
0.7
navpreetkaur

Hi, I have read your posted requirement and I totally understand that what you want to have as final output. My name is Mangat Singh, Senior Project Manager - AniWebDesigns.co.uk and my profile can be checked at More

$1200 USD in 7 days
(0 Reviews)
0.0
midheaven

Merhaba, ?? tan?m?nda harf bozulmalar? olmas?na ra?men dikkatle okumaya çal??t?m. ?stedi?iniz tüm özelliklere sahip oldu?umu dü?ünüyorum. Anlad???m kadar?yla siz yaz?l?m?n a??r sayfa post-back'lerinden ziyade More

$1500 USD in 30 days
(0 Reviews)
0.0
SariLaleler

?irketimiz IdeaWebLab iwl.by projenizi yapmak için haz?r. Ama teklifinde yazmak bu benzeyen "Yönetim Paneli : • Sitenin en büyük ve en önemli bölümü anket istatistikleri''olu More

$1200 USD in 30 days
(0 Reviews)
0.0