Closed

Uluslararas? Anket Sitesi

This project received 9 bids from talented freelancers with an average bid price of $1346 USD.

Get free quotes for a project like this
Project Budget
N/A
Total Bids
9
Project Description

Tan?m : Projemiz uluslararas? olarak hizmet verecek, mü?terilerin beklentisini gösteren bir anket sitesi olacakt?r.

Altyap? : .Net teknolojileri ve , SQL Server ile yap?lmal?d?r. Arayüz için 3rd party bir kütüphane-framework kullan?lmas? gerekebilir.

Arayüz : Sitenin sade, ça?da?, ferah bir tasar?m? olmal? (örnek : Metro UI Skin, [url removed, login to view] sitesi).

Yönetim Paneli :

• Sitenin en büyük ve en önemli bölümü anket istatistikleri bölümüdür. Buradan ülke/ya?/e?itim (ve al?nan di?er bilgiler dinamik olarak tabloya yans?t?labilmelidir - checkbox ile bu parametreler seçilip grafik olu?turulmal?), Bu veriler; kullan?c?n?n ülkesini otomatik alman?n yan? s?ra anket bitiminde 2-3 soruluk bir veri alma i?leviyle sa?lanacakt?r. Bu parametre seçimleri sonras?nda olu?an grafik okunakl? ve görsel kalitesi ÇOK ÖNEML?D?R s?rf buradaki görsellik için arayüzde kullan?lacak ürüne önem veriyorum, Olu?an veriler her formatta export edilebilir olmal?d?r. Olu?an istatistik grafi?i ve export dosyas? k?saca ?unlar? içermelidir: Anketin ad? ba?l?k olmal?, Ülke,?ehir,ya?,e?itim durumu,ip vb. bilgileri yüzdesel ve rakamsal olarak renkli bir ?ekilde ifade etmeli. Grafik tipleri : pasta, bar gibi temel seçenekleri içermeli.

• Site içerisindeki tüm içerik ve i?levler kontrol edilebilmelidir: Örn: Anket i?lemleri soru-cevaplar? düzenlenmeli, kullan?c? i?lemleri, google reklam? alabilmek için gerekli alan?n kontrolü SEO i?lemleri, Ayr?ca tüm "Site Özellikleri" bölümünde bahsedilenler kontrol edilebilmeli.

• Liste olarak görebildi?im verileri her formatta ç?kt? olarak alabilmeliyim.

Site Özellikleri :

• Site çoklu dil deste?i sa?lamal? Global_Resource dan daha profesyonel bir yöntem varsa görü?ebiliriz.?leride belkide 10dan fazla dil seçene?i olacak. Bu dilleri art?r?labilmeli ve dillere göre her dil için giri? yap?lacak admin ekran? olmal?d?r. Dil kullan?c?n?n ülkesine göre otomatik gelmeli fakat kendi de de?i?tirebilmelidir.

• Arayüzdeki en önemli k?s?m ise buras? : Kategorilere göre anketleri seçebilecek ve kolayca ankete cevap verip anketi gönder demeden ise e?itim,ya? gibi bilgileri pop-up ta al?p onaylayabilecek. Bu i?levler çok sade ve kolay bir ?ekilde kullan?labilmeli, Gereksiz PageRefresh den kaç?n?lacak,sunucudan cevap beklenen HER YERDE "Loading Panel" simgesiyle beraber gözüküp arka plan disable olacak.

• Sitede kullan?lacak dizayn/iconSet leri beraber ayr?ca karar verilecek.

• Google aramalar? için dinamik olarak masterPage e keyword vs ekleyebilme

• PageTitle ? o sayfan?n ad?n? göstermelidir.

• Sayfa adresi "domain.com/ana-kategori/xx-telefonu-anketi" ?eklinde id de?il o sayfan?n ismi adres olarak kullan?labilmeli

• Tüm run-time hatalar?nda uyar? vererek, olu?an hata ekranda gözükmeli. Ayr?ca TÜM HATALAR ip ve kullan?c? id baz?nda sayfa ve zaman bilgisi ile VER?TABANINA KAYDED?LMEL?D?R.

• En çok yap?lan anketler bölümü olmal?. Son xxx günde yay?mlanan anketler bölümü olmal?.

• Sayfa içerisinde bir yerde google reklam? bölümü olmal?d?r.

TEST : Tüm testleri sizin taraf?nzdan tamamlan?p hatas?z bir ?ekilde teslim almay? bekliyorum. Kendi yapaca??m canl? testlerde ç?kan hata varsa düzeltildikten sonra proje bitmi? say?lacakt?r.

SONUÇ : Ciddi bir proje takip süreci olacakt?r, sürenin k?sa olmas?nda ziyade istedi?im düzeyde olmas?n? rica edece?im. Projenin kaynak kodunu daha sonra geli?tirmeye devam edebilmek ad?na almam gerekiyor. Proje dosyas? Visual Studio proje dosyas? ?eklinde, veritaban? ile birlikte ÇALI?TIRILAB?L?R halde teslim edilmelidir.

GENEL NOT : Her türlü konuda , her türlü öneriye-soruya aç???m. En büyük beklentim kendi i?ini yap?yormu? gibi benimseyecek ve bu kaliteyi yans?tacak uzman/-lar ar?yorum. Tüm bahsedilen konular? a?ama a?ama irtibat halinde karar vererek yürütece?iz.

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Hire Freelancers who also bid on this project

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online