Closed

Thiết kế thời trang

Tổ chức cuộc thi thiết kê và tìm nhà đầu tư để đưa các mẫu vẽ sản xuất thành phẩm . Tổ chức show diễn theo định kì 1 năm 1 lần

Skills: Fashion Design, Fashion Modeling

See more: m&t, Theo, nh , l & t, modeling fashion, trang thi jsc, theo morrison, youjizz can`t load videos, forex learning video`s, don`t trust friendster graphics, can`t login joomla administration, template company`s profile, nha trang web development company, craig`s list post

About the Employer:
( 0 reviews ) Vietnam

Project ID: #5463845