Closed

tìm thiết kế web/ build me a website

tìm người làm web giao dich bo, hệ thống nạp rút điểm +bank ko cần tự động

Looking for someone to make a website to make a bo transaction, the system of depositing and withdrawing points + bank does not need to be automatic

Skills: Website Design, Logo Design, Mobile App Development, Article Writing

About the Client:
( 0 reviews ) Hanoi, Vietnam

Project ID: #33705680

47 freelancers are bidding on average $2161 for this job

(370 Reviews)
8.8
r4rony

Xin chào Chúc một ngày may mắn! Tôi vừa đọc thông tin tóm tắt về tin tuyển dụng của bạn rằng bạn đang tìm kiếm một chuyên gia để hỗ trợ bạn tạo trang web hấp dẫn và tương tác. Vì vậy, vì chúng tôi không có yêu cầu chín More

$2250 USD in 45 days
(206 Reviews)
9.0
ykarora26

Hello Sir, Subject : tìm thiết kế web/ build me a website I read all your job description in details and i am prefect match for this job because i have 8+ years of expertise in WordPress, PHP/MySQL, HTML 5, Responsi More

$1500 USD in 7 days
(243 Reviews)
7.8
einnovention

Hi there! I’ve carefully checked your requirements and really interested in this project of tìm thiết kế web/ build me a website .I will do it in a professional way.I have more than 7 year experience with this work.I More

$2650 USD in 28 days
(168 Reviews)
7.6
(147 Reviews)
7.6
inventivedesigne

Hello, I have read your all requirements that you want a website to make a bo transaction. I will deliver your project within 7-12 days. If you need it more urgently so Please contact me. I will make your Website accor More

$1500 USD in 7 days
(174 Reviews)
7.3
(61 Reviews)
7.3
(27 Reviews)
7.4
(123 Reviews)
8.0
(46 Reviews)
7.4
devstart1234

Hi, We are a team and have checked your requirement 'find web design/ build me a website'. We are a team of highly skilled web designer and developer with more than 5 year experience. Can we discuss requirement in det More

$1500 USD in 15 days
(283 Reviews)
7.5
(579 Reviews)
7.0
(58 Reviews)
6.8
taniasingh290997

Hello, I would like to submit myself as a candidate for the position of " tìm thiết kế web/ build me a website" your current project. I have achieved 9+ years of experience as an expert-level Developer with the help More

$1500 USD in 8 days
(241 Reviews)
6.7
mahmoudralizadeh

Hello there Is there any other features or functions that you may have not mentioned? Can you share designs if you have? We are a group of experienced full-stack developers that can build Mobile apps, websites, and b More

$2100 USD in 20 days
(73 Reviews)
7.0
corpmember29

Chào bạn! Bạn Đang Tìm người làm website giao dịch bo, hệ thống nạp rút tiền + ngân hàng không cần tự động, mình xem kỹ mô tả dự án nhắn tin cho mình trao đổi thêm. Theo nhu cầu dự án của bạn, tôi có thể xây dựng dự á More

$1500 USD in 14 days
(22 Reviews)
6.4
mmadi

Hi lecong1661, We went through the project posted by you. We have high skills in Article Writing, Logo Design, Mobile App Development, Website Design. We have done many projects in the past successfully. Could yo More

$2400 USD in 36 days
(15 Reviews)
6.3
ITServices24y7

Chào bạn, mình thấy bài của bạn là bạn đang tìm website để thực hiện giao dịch bo, hệ thống nạp rút tiền + điểm ngân hàng không cần tự động. Tôi là nhà phát triển toàn thời gian có sẵn với hơn 6 năm kinh nghiệm phát t More

$1600 USD in 18 days
(14 Reviews)
6.3
zeeshanmomin722

Hey, You have come to the right place And I am ready to work over your project regarding tìm thiết kế web/ build me a website . I've experience in Mobile App Development, Website Design, Logo Design and Article Writing More

$2500 USD in 3 days
(157 Reviews)
6.0
DevilDezine

Greetings! It would be a pleasure to assist you on your project."tìm thiết kế web/ build me a website " I will work with full dedication to give you the best output within the desired timeframe. Please have a look at More

$2500 USD in 1 day
(224 Reviews)
6.0