Closed

Tester STE

Cybercom Poland istnieje na rynku polskim od 15 lat a wiedza i do?wiadczenie zebrane przez ten czas pomagaj? nam nieustannie podnosi? jako?? ?wiadczonych us?ug, aby wyniki wspó?pracy zawsze spe?nia?y oczekiwania naszych Klientów. Jeste?my pewnym i wiarygodnym partnerem biznesowym.

Mamy ?wiadomo??, ?e naszym najwi?kszym kapita?em s? wyj?tkowi ludzie zadowoleni ze swojej pracy. Cybercom zatrudnia wyj?tkowe osoby o ró?nych umiej?tno?ciach i kompetencjach. Bez wzgl?du na rol? w firmie cenimy pasj? i ch?? rozwoju. Wspólnie tworzymy nasz? przestrze? i czujemy si? za ni? wspó?odpowiedzialni. Nasze warto?ci to: PASJA, ZAUFANIE, INNOWACYJNO??.

Obecnie poszukujemy na stanowisko:

Tester IOT

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

Zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku testera jest zapewnienie funkcjonalnej zgodno?ci oprogramowania z wymaganiami biznesowymi i technicznymi, przeprowadzanie testów mobilnych praz przeprowadzanie testów stacjonarnych w Warszawie. Poszukujemy osób do pracy w mi?dzynarodowym projekcie, które posiadaj? nie tylko wiedz? techniczn?, ale równie? kreatywno??, dobre zdolno?ci komunikacyjne i intuicj?.

Praca odbywa si? w mi?dzynarodowych zespo?ach, co obok wiedzy pozwala silnie rozwija? umiej?tno?ci w zakresie komunikacji interpersonalnej w j?zykach obcych. Oczekiwana jest mobilno?? i gotowo?? do cz?stego podró?owania.

Oczekiwania:

• Zdolno?? niezale?nej interpretacji wyniku testu platformy w oparciu o sygnalizacj? sieciowa zgodnie z ustalonym standardem oraz weryfikacja poprawno?ci w dzia?aniu modemu

• Wyodr?bnienie problemu pod k?tem przynale?no?ci do okre?lonej domeny (CAS/WAS/GAS)

• Rozumienie podstaw sygnalingu sieciowego w oparciu o zasad? dzia?ania i budow? „stosu sygna?owego” modemu

• Wykorzystywanie oraz interpretacja g?ównych i najwa?niejszych standardów specyfikacji 3GPP

• Znajomo?? architektury sieci sygna?owej

• Znajomo?? zastosowanych scenariuszy sygna?owych wraz z interpretacj? b??dów

• Zdolno?? zauwa?enia niew?a?ciwego dzia?ania modemu z pomini?ciem scenariuszy testowych a nast?pnie zaraportowanie problemu w systemie wraz z dostarczeniem niezb?dnych danych i analizy wst?pnej

• Umiej?tno?? interpretacji oraz analizy problemów nie tylko w obr?bie domen CAS/WAS/GAS ale równie? dla RRC, MM itd.

• Podstawowa wiedza z zakresu dzia?ania zewn?trznych protoko?ów sieciowych: np TCP/IP

• Znajomo?? poprawnego dzia?ania sieci a w przypadku zauwa?enia usterki umiej?tno?? lokalizacji problemu w odniesieniu do takich w?z?ów jak: HLR, eNodeB, G-GSN

• Podstawowa wiedza w zakresie rozró?niania konfiguracji sieci pod k?tem ró?nych dostawców infrastruktury (NSN, Ericsson,Huawei)

• Bardzo dobra znajomo?? j?zyka angielskiego

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie w firmie o skandynawskiej kulturze pracy,

• Twórcz? prac? w zespole otwartych i zaanga?owanych osób lubi?cych swoj? prac?,

• Mo?liwo?? rozwoju zawodowego w tym techniczne szkolenia oraz szkolenia j?zykowe,

• ?ci?le okre?lon? ?cie?k? kariery,

• Udzia? w presti?owych projektach mi?dzynarodowych

• Atrakcyjne warunki wynagradzania,

• Prywatn? opiek? medyczn?,

• Pakiet Benefit Multisport,

• Dobr? atmosfer? w m?odym, dynamicznym zespole,

• Elastyczno?? pracy i dzia?ania,

• Mo?liwo?? odpoczynku w game/chill-out room,

• Dobrze wyposa?on? bibliotek? a tak?e mo?liwo?? jej poszerzania o sugerowane pozycje,

• „Owocne” poniedzia?ki.

• Wsparcie w relokacji

Osoby zainteresowane wzi?ciem udzia?u w rekrutacji uprzejmie prosimy o nades?anie dokumentów aplikacyjnych w j?zyku angielskim na adres

.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych:

„Zgadzam si? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z Ustaw? z dnia [url removed, login to view] roku o ochronie danych osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883)."

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Skills: Usability Testing, Website Testing

See more: cas gas domeny, website usability tester, testing tester, tak's website, s.w. gas, gsn, website usability testing, oferty pracy, ze, website tester, ug, tem, tak, ste, Spe, sieci, roku, prawo, prac, nie, ni, nam, le do na, ki , IOT

About the Employer:
( 0 reviews ) Lodz, Poland

Project ID: #2570528

8 freelancers are bidding on average $513 for this job

Jag12314

Hi i am having 4+ years of experience in website testing.

$500 USD in 20 days
(3 Reviews)
3.2
Webwingtechology

Dear Sir, Kindly Check PMB, For further discussion of your Project In Details... Many Thanks, Nikhil Pawar Webwing Technologies PVT Limited Business Development Executive

$750 USD in 15 days
(0 Reviews)
0.0
getveltrod

Dear Sir, Veltrod Technologies is a global software consulting company specialized in providing Mobile applications, Social media frameworks and eCommerce solutions. Leveraging best-in-class people, processes, and t More

$600 USD in 30 days
(0 Reviews)
0.0
ashishkoli18

I love my work.

$300 USD in 6 days
(0 Reviews)
0.0
mironyakroman

Hello! I would make this job. I'm good tester.

$350 USD in 7 days
(0 Reviews)
0.0
khyatithaker

Hello, I'v 2+years of experience in website testing(like E commerce,dynamic etc)as well as mobile application testing,& I'v also done course for automation testing tool like QTP.I am very much interesting to do this More

$500 USD in 12 days
(0 Reviews)
0.0
simplysowmya

Hi, I have 6+years of experience in Website testing. Also had tested cross platforms and language compatibility testing for spanish/french applications. Drilled down to detailed level for defects to the rootcause h More

$600 USD in 30 days
(0 Reviews)
0.0
kunaljadav

Dear Sir, I am having 5 years of experience in Information Technology with emphasis on Quality Assurance. I have been working on Web Applications since 2007. So i am assuring you to complete Q.A. withing given time li More

$500 USD in 20 days
(0 Reviews)
0.0